PHƯƠNG CHÂM BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Về việc thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân một cách thích đáng, không dùng những thủ đoạn bất chính hay làm giả thông tin cá nhân.


Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của học sinh trong phạm vi cho phép.
Sau khi nhận được sự đồng ý phía học sinh chúng tôi mới sử dụng thông tin cá nhân vào những mục đích không thuộc quy định pháp luật của nhà nước như sau:

  1. Liên hệ để gửi hồ sơ.
  2. Kiểm tra hồ sơ và xin visa du học cho học sinh.
  3. Chỉ sử dụng trong phạm vi công việc, trong nội bộ Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo.
  4. Hoặc sử dụng vào một số mục đích có liên quan khác đến những thủ tục ghi trên.

Về việc bảo mật thông tin cá nhân một cách an toàn

Nhằm trách việc rò rỉ, phá hoại, hoặc gây tổn thất trong quá trình sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi đã đưa ra giải pháp nhằm bảo mật thông tin cá nhân của học sinh một cách an toàn nhất.


Về việc ủy thác thông tin cá nhân

Trường hợp cần thiết phải ủy thác việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhận học sinh cho bên thứ ba, thì Học viện chúng tôi đều tiến hành tìm hiểu một cách nghiêm túc về bên thứ ba đó, đồng thời tiến hành giám sát bên thứ ba về việc bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình được ủy thác sử dụng thông tin cá nhân đó.


Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật về việc bảo mật thông tin cá nhân, nếu không có sự đồng ý của học sinh chúng tôi nhât quyết không cung cấp thông tin cho bên thứ ba.


Về việc công bố hay chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Nếu có yêu cầu công bố thông tin cá nhân từ học sinh, chúng tôi sẽ công bố một cách nhanh nhất có thể.
Khi đó, nếu không thể xác nhận chính xác đó là học sinh thì Học viện chúng tôi sẽ không công bố.
Trường hợp trong thông tin cá nhân của học sinh có sai sót cần phải đính chính, bổ sung hoặc xóa bỏ thì sau khi kiểm tra chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành chỉnh sửa theo đúng yêu cầu từ phía học sinh.
Nếu không thể xác nhận chính xác đó là học sinh thì chúng tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu.
Nếu có thắc mắc về việc bảo mật thông tin cá nhân của Học viện chúng tôi xin vui lòng liên hệ tới:

Số điện thoại:042-669-4250
Ngày 1 tháng 4 năm 2018
Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo