TRIẾT LÝ VÀ PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC

Triết lý

Lấy công bằng, bình đẳng làm cốt lõi, giáo dục và đào tạo nhân tài quốc tế, phát huy tính độc lập của từng cá nhân góp phần phát triển văn hóa thế giới.

Phương châm giáo dục

Thông qua việc giảng dạy tiếng Nhật không những giúp học sinh cải thiện năng lực Nhật ngữ mà còn hiểu rõ hơn về văn hóa Nhật Bản.

Nuôi dưỡng những nhân tài biết học hỏi và tiếp thu văn hóa ứng xử ứng quốc tế, nắm rõ và tôn trọng sự khác nhau về văn hóa giữa các quốc gia.